Skip to main content

tumblr_meotn3xGIs1r7qqalHet Salomonszegel – ook bekend als de Joden- of Davidster – is een opwaartse driehoek ineengevlochten met een neerwaartse driehoek. (1) Hierdoor krijg je een ster met zes punten. Dit symbool wordt in het Grieks ook wel hexagram oftewel ‘zeshoek’ genoemd. Het teken is ook te zien als een hexagon – een perfecte zeshoek – omringd door drie gestileerde ‘zandlopers’. Vaak wordt het teken in een cirkel geplaatst. In 3-d is het teken voor te stellen als een opwaartse en een neerwaartse piramide die in elkaar geschoven zijn. Dit wordt in de esoterische traditie de Merkaba genoemd. Dit teken heeft in al zijn eenvoud een ongekend sterke en geladen symboliek. Hij is zeker niet alleen gebruikt door het Joodse volk, maar is in verscheidene culturen terug te vinden.

Het sexagram

In het woord hexagram vindt je het – uit het Grieks afkomstige – woord ‘hex’, dat zes betekent. In het Latijn is zes ‘sex’ en het hexagram heet dan ‘sexagram’. Seks komt van het Latijn ‘sexus’ (geslacht) wat weer van ‘secare’ (snijden) komt. ‘Sexen’ wordt al bij de oude Egyptenaren gebruikt als woord voor ‘omhelzing’. Er is hier dus een connectie tussen seks, het getal zes en het salomonszegel. Dit is niet vreemd als je weet dat een opwaartse driehoek staat voor het mannelijke en een neerwaartse driehoek voor het vrouwelijke. In de alchemie is het salomonszegel een combinatie van het teken voor vuur (opwaartse driehoek) met het teken voor water (neerwaartse driehoek). Als deze twee tekens elkaar doorsnijden heb je een duidelijk symbool voor de coïtus of de vereniging van de geslachten. Dit is echter geen platte seks: het teken staat voor datgene dat in perfecte balans samengevoegd is, waardoor eenwording mogelijk wordt. (2)

Het hexagram bij de Indiërs

Anahata (hart) chakra

Het hexagram als symbool van de eenwording van de geslachten zien we al terug in de oudst bekende variant van het teken uit het India van de achtste eeuw v.o.j. uit het tantrische Hindoeïsme. Het heet daar de ‘Shatkona yantra’ en staat voor de eenwording van het mannelijke en het vrouwelijke, meestal in de vorm van de god Shiva en de godin Shakti of anders Purusa en Prakrti. Door deze eenwording ontstaat er in het midden een heilige ruimte. Dit is de woonplaats van Krishna. Het teken is ook onderdeel van de grote Sri Yantra. Verder is het hexagram onderdeel van het symbool voor het hartchakra. Daar staat het in een groene lotusbloem. Dit is het chakra waar de mannelijke en de vrouwelijke energetische stromen samenkomen. Het chakra staat o.a. voor liefde, tederheid, compassie en evenwicht. (3)

Het schild van David en de ring van Salomo

Salomo commandeert de demonen

Salomo commandeert de demonen

Natuurlijk kennen we het hexagram het beste uit de Joodse traditie. Toch wordt het daar pas in de hoge Middeleeuwen genoemd en niet – op een directe wijze – in de Bijbelse tijd. Het hexagram staat bekend als de ster of het schild van David. Tijdens zijn gevecht met de reus Goliath zou David een schild met het hexagram er op gedragen hebben. ‘Magen David’ (schild van David) is één van de titels van de God van Israël. Of dit betekent dat het teken ook staat voor Jahweh blijft onduidelijk. Wel wordt er in de Joodse èn in de Christelijke middeleeuwse folklore gezegd dat koning Salomo het teken op zijn zegelring droeg met de naam van God er in: יהוה of JHWH. Zo werd het teken bekend als het salomonszegel. Met dit teken kon Salomo de geesten (of demonen) zijn wil opleggen. In de verhalen commandeerde hij er vooral hun leider Asmodeus, de demon der wellust, mee. Dit verhaal komt al voor in het apocriefe testament van Salomo uit circa de vijfde eeuw n.o.j..

Door middel van dit teken kon hij ook dwars door rotsen snijden. Dit laatste was erg belangrijk bij het bouwen van de tempel van Jeruzalem voor Jahweh. Dit moest een gewijde ruimte worden en dat was onmogelijk als bij het snijden van rotsen tot steenblokken het onreine ijzer was gebruikt. Door het teken van het Salomonszegel te gebruiken kon er wèl een heilige ruimte gecreëerd worden. En dit klopt ook: het is dezelfde heilige ruimte van het hexagon die in India door Krishna wordt bewoond! Door vrij te zijn van gedachten (gesymboliseerd door het ijzer) en door zijn verlangens (gesymboliseerd door Asmodeus) te beheersen, kon Salomo zijn tempel maken. Salomo komt van Shalom, dat vrede betekent. Hij is een man van vrede, die vrede in zijn rijk bracht. Mogelijk kon hij dat, doordat er in het centrum van zijn tempel een plaats was gemaakt voor innerlijke vrede. (4)

Het hexagram, 666 en het heilig huwelijk

b221293411

Salomonszegel met de naam van God JHWH

In het Heilige der Heiligen van de tempel van Jeruzalem was de Ark geplaatst. In deze Ark zou Jahweh wonen, ook waren hierin de meest heilige voorwerpen van het Joodse volk geplaatst. Het bevatte de stenen tafelen van de tien geboden, maar mogelijk ook – volgens een rabbijnse tekst – de afbeelding van een man en een vrouw in intieme omhelzing in de vorm van een hexagram. (5) In de Bijbel (I Koningen 10 vs. 13-14) wordt verteld hoe Salomo – nadat hij de koningin van Sheba al wat zij begeerde had gegeven – 666 talenten goud kreeg van o.a. alle koningen van Arabië. Dit getal is niet toevallig. In de Arabische folklore trouwt Salomo met de koningin van Sheba. Dit deed hij omdat zij een aanbidster van de zon was en zo kon hij haar bekeren tot het geloof in de ene God. Dit huwelijk is te interpreteren als een ‘hieros gamos’, een sacraal huwelijk van een priester-koning en een vrouw die in dit geval half djinn – mogelijk was zij Lilith – half mens is. De 666 talenten zijn een teken van de sacrale seks die in de tempel plaats heeft gevonden. (6) Dat de wijsheid van Salomo ook van een seksuele aard was valt te zien in zijn geëxalteerde poëzie van het Hooglied en zijn latere aanbidding van de godin Astarte. 666 is natuurlijk ook het getal van het beest met de twee hoorns uit het Bijbelboek Openbaringen. Dit wordt gezien als het getal van de duivel. De duivel is te vergelijken met de gehoornde vruchtbaarheidsgod van het oude geloof. Het teken is dan te zien als de drievoudige copulatie van de oude god van de herders (Pan) met de drievoudige Godin. In het hexagram zien we de driemaal zes terug in de drie zandlopervormen met zes hoeken, rondom het hexagon.

De tovenaar Salomo en zijn grimoires 

lesser key solomon

Hexagram uit de ‘kleine sleutel van Salomo’

Voor de middeleeuwse mens waren wijsheid en tovenarij onderling inwisselbare termen. De wijze Salomo moest wel een tovenaar zijn! (Net zoals de drie wijzen uit het Oosten ook Magi waren.) Voor mij is een tovenaar iemand die door de levenskunst te hanteren, zodanig de mannelijke en vrouwelijke energieën weet te balanceren dat er een heilige ruimte van eenheidsbewustzijn ontstaat zowel voor zich zelf als voor degenen die in zijn invloedssfeer (magische cirkel) staan. In deze ruimte is – bijna – alles mogelijk. Men kan er de taal van de dieren verstaan en men kan er communiceren met geesten. Het maakt je indien gewenst onzichtbaar of buitengewoon aantrekkelijk. Allerlei verrukkelijke geneugten kunnen ter plekke opgeroepen worden.
Maar al te graag wilde de middeleeuwer deze toverkunst beheersen. Er werden dan ook verscheidene verboden boeken over tovenarij geschreven. Deze werden vaak aan Salomo toegeschreven, waardoor het boek aan gezag won. Dit zijn de zogenaamde ‘grimoires’ waarmee de ‘grima’, de geesten op te roepen zijn. De meest beroemde/ beruchte hiervan zijn ‘De sleutel van Salomo’ (Clavicula Solomonis) en ‘het sleuteltje van Salomo’ (Lemegeton). In beiden worden meerdere ‘zegels’ beschreven waarmee een geest of duivel te gebieden valt. Natuurlijk vinden we daar ook het Salomonszegel tussen. Een ander voorbeeld is een kabbalistische grimoire uit de dertiende eeuw: het ‘Liber Razielis Archangeli’. Ook hier vinden we meerdere salomonszegels. In het boek wordt beweerd dat de engel Raziël dit schreef zodat de mens na de zondeval de weg naar het paradijs weer terug zou kunnen vinden. Verder beweert het boek dat Salomo zijn zegel en zijn wijsheid uit dit boek heeft geleerd.
Een magisch zegel is te vergelijken met de ware naam van de demon of engel van wie dat zegel is. Als je achter de ware naam komt heb je een bepaalde macht over dat wezen. De zegels waren de magische cirkels of tekens – waarin bijvoorbeeld een pentagram of een salomonszegel waren aangebracht – die zo mee konden helpen om de tovenaar in een hogere of in ieder geval veranderde bewustzijnstoestand te brengen. (7)

 

De eerste steen, de piramiden en het hexagram

Leningrad_Codex_Carpet_page_e

vroeg-Joodse Davidster uit 1008 n. Chr.

Een van de meest verregaande speculaties die er de ronde doen over Salomo en het salomonszegel is dat Salomo komt van Sol-om-on oftewel de zonnepriester van de Egyptische tempel On. Ook al is deze naamsverklaring vergezocht, er is wel een connectie tussen het teken en de tempel van On (ook bekend als Heliopolis). In de scheppingsmythe van On is Atoem de schepper en zonnegod. Hij komt uit Nun, de waterige chaos bovendrijven op een heuveltje. Dit is de eerste materie van waaruit de wereld is ontstaan. Dit piramidevormige heuveltje heet ‘ben-ben’, wat copulatie betekent. Toen deze uit het Nu omhoog rees, viel zij tegelijkertijd uit het centrum van de hemel, uit de vulva van Nut, de hemelgodin, want in het begin was er geen boven en geen beneden. Boven is beneden en beneden is boven. Pas bij het ontstaan van de eerste materie ontstond de lucht tussen hemel en aarde (de Egyptische goden Nut en Geb). (8) Vanaf dat moment ontstond de aantrekkingskracht tussen man en vrouw, hemel en aarde, de opwaartse en de neerwaartse piramide of driehoek. Als deze twee elkaar doorsneden en zich zo met elkaar verenigden, (bv. op gewijde momenten en tijdens gewijde handelingen zoals het ‘hieros gamos’) dan kon er een sacrale ruimte ontstaan. Dit handelen is te zien in de drievoudige zandloper en de gewijde ruimte in het hexagon. (9) De wijsheid van Salomo is een esoterische wijsheid die voor de oningewijde duister blijft. Maar door te mediteren op het hexagram of – in 3d-vorm – de Merkaba is het mogelijk om achter het geheim te komen.

Abe van der Veen

1) Het teken werd pas gezien als het symbool voor het Joodse volk vanaf de zeventiende eeuw. Toen werd in de Joodse wijk van Wenen een grenssteen geplaatst met aan de ene kant het kruis en aan de andere kant het zegel als symbool voor de Joden. Vanaf de vijftiende eeuw komt het teken al een aantal keren voor op Joodse vlaggen. Daarvoor werd het wel door de Joden gebruikt als beschermend teken, maar niet meer dan dat. Tegenwoordig staat het teken zelfs op de vlag van Israël.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexagram
http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_of_Solomon

2) http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/seks
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heks

Mogelijk is er ook een connectie met de heks. Er is in ieder geval een etymologische verwantschap tussen heks en seks:
‘Heks: ohd. hegidruos(a), hegidruosī, mnd. hagedrōseen mnl. haechdroese, alle met de betekenis ‘geslachtsdelen’.
Het eerste lid wordt verbonden mhd. hagen ‘fokstier’, nhd.Hecke ‘voortplanting’, me. hacche(n) ‘zich voortplanten’ (ne. hatch ‘uitbroeden’) Aan heksen wordt al van oudsher losbandigheid en magische invloed op de seksuele lustgevoelens toegeschreven. In vrije bewoording kan de heks dan oorspr. omschreven worden als ‘sekstovenares’.’
De oorspronkelijke heks zal tijdens het rituele seizoensfeest mogelijk sacrale seks hebben gehad. Dit verwerd later tot de gedemoniseerde versie van de heksensabbat en seks met de duivel. Er is zo sprake van een indirecte verwantschap tussen heks, seks en het hexagram.

Walker – Encyclopedia of myths and secrets p. 400-402

3) http://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
Walker p. 402

4) Knappert – Middle Eastern mythology and religion p. 262
Baring-Gould – Curious myths of the middle ages p. 215 ev
Van koning Salomo werd gezegd dat hij door de wetenschap van de zegels macht had over het volk van de djinns of demonen. Daarnaast kende hij ook de taal der dieren. Het teken staat volgens de verhalen in de zegelring van Salomo. In één van de verhalen van 1001-nacht wordt een kwade djinn vastgehouden in een fles doordat er een zegel met het teken van Salomo op is gezet. In de Pseudomonarchia worden er zelfs vele djinns door middel van het zegel vast gehouden. In één verhaal wist de demon Sakhr (rots) de ring van de zuster van Salomo te ontfutselen en regeerde vervolgens in plaats van Salomo. Salomo zwierf in die tijd rond als pauper. Pas na veertig jaar (of veertig dagen) kon hij terugkeren doordat hij de ring terugvond in de buik van een vis.
Het splijten van stenen kan ook zijn gebeurd door middel van een worm Shamir of een plantje genaamd Salomonszegel of springwortel.

http://www.piney.com/ApocTestSolom.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David
http://www.aeragon.com/itz/07-symbolism-01.html
http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1999/pages/king%20solomon-s%20seal.aspx
http://urubin.com/forum/showthread.php?tid=4339

5) Silberer – Symbolism of alchemy and the occult p. 197

6) Walker p. 949
http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Sheba
https://sites.google.com/site/advancedislamicstudies/the-stories/prophet-sulaiman-and-princess-balqis

7) http://www.sacred-texts.com/grim/kos/index.htm
http://www.sacred-texts.com/grim/lks/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sefer_Raziel_HaMalakh

8) Spence – Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_creation_myths

9) Dit is tegelijk het androgyne kind van dit huwelijk. Dit is Atoem, die de grote hij-zij wordt genoemd, of anders Ymir of Yama, de dubbelgeslachtelijke reus uit de oertijd van de Germanen en de Indiërs.

Join the discussion 9 Comments

 • hans vd raadt says:

  M.i.is de belangrijkste en tegelijkertijd misschien wel de minst bekende betekenis de structuur van het vacuum of ruimte.
  Deze bestaat uit 64 tetraeders.
  In perfect equilibrium. Deze geometrische vorm representeert enerzijds de beweging naar het oneindig klein, alswel oneindig groot.
  Zie youtube nassim haramein/rogue

 • Dag Abe. Omdat ik een Salomons zegel of zespuntige ster als heling middel heb, een Astrum Stargate, en onlangs ontdekt heb wat het werkelijk inhoud, heb ik een vraag.
  Jouw onderzoek en uitleg is duidelijk, mooi en goed gedocumenteerd. Nu wil ik vragen of dit verhaal, met vermelding van jouw website en naam, bij mij op mijn website gepubliceerd mag en kan worden. Dat zou ik geweldig vinden, daar het een versterking is van de werking en waarom. Hartegroet, Ineke Kaptein.

 • de hi ha hoho says:

  ik weet nog steeds niet wat een hexagramdriehoek is wel wat een SEXagram is

 • Mariman Kevin says:

  DE HI HA HOHO Hexa is grieks voor 6 daarom zeshoek

 • Adisen says:

  Interessant! Davidster wordt met één ‘s’ gespeld. De driedimensionale versie, waarvan een paar afbeeldingen zijn opgenomen heet merkaba: ook een heel interessante figuur… .

 • Josée Jansen says:

  Puur water oftewel water zoals het moet zijn, dan hebben de cellen een hexagonale structuur. Zie “Emoto”.

Leave a Reply